1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE

A nyereményjáték elnevezését minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post- ban, bejegyzésben, közzétettek, személyes aktivitáson határozzák meg.

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

2.1. A játék szervezője a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26., cégjegyzékszáma: 09-09-013671, adószáma: 21454167-2-09), a továbbiakban: Szervező.

A játékok a Facebook.com, Instagram vagy TikTok online közösségi platforok felületén vagy személyes kitelepülésen kerülnek lebonyolításra. A nyereményjátékban sem szervezőként sem lebonyolítóként nem vesz résznek a Facebook és Intagram, illetve az azt üzemeltető Meta Platform Ireland Ltd., valamint a TikTok és az azt üzemeltető TikTok Pte.Ltd.. Ezen szolgáltatók a nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem viselnek.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

3.1. A játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – azon természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, aki a nyereményjáték időtartama alatt a Szervező közösségi oldalán közzétett, nyereményjátékban való részvételre felhívó posztban meghatározott feltételeknek eleget tesz (ez lehet az oldal követése, hozzászólás a bejegyzéshez, a bejegyzés kedvelése) A szervező által szervezett kitelepülésen az adott játék regisztrációs felületén elfogadják a helyszínen ismertett szabályozásokat. Ezzel a játékban való részvételre érvényes pályázatot (továbbiakban: Pályázat; 4.4. pont.) nyújt be.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, PÁLYÁZAT

4.1. A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a 3. fejezetben írtaknak megfelelnek és a 4.4.1. pontban írtak szerint az adott nyereményjáték post-jában vagy személyesen a meghatározott időtartama alatt pályáznak.

4.2. Pályázó akkor tud érvényesen részt venni a játékban, ha a Facebook, Instagram TikTok közösségi média platformon valós adataival regisztrált profilja használatával pályázik. Pályázó akkor tud érvényesen részt venni a játékban, ha a személyes jelenlétet igénylő kitelepülésen létrejött játékon a valós adatait adja meg és azokkal pályázik.

4.4. A Pályázat

4.4.1. Pályázat: a Pályázó a Szervező közösségi oldalán közzétett, vagy személyesen lebonyolított nyereményjátékban való részvételre felhívó posztban feltett kérdésre a poszthoz hozzászólás formájában válaszol és/vagy kedveli a posztot és/vagy követi a megadott oldalt és/vagy személyesen, szóban tesz eleget a játék feltételeinek.

4.4.2. A fentieket a játék adott post-ban vagy személyesen meghirdetett időtartama alatt hajthatja végre érvényesen a Pályázó.

4.4.3. Az érvényes pályázattal Pályázó részt vesz a nyeremény-sorsoláson.

4.4.4. Ugyanazon Pályázó csak egy érvényes pályázatot hajthat végre. Ha ugyanazon személy több profillal/email címmel pályázik, szintén csak egy pályázata érvényes.

4.4.5. A nyeremény sorsoláson minden érvényes pályázat részt vesz.

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A játék időtartamát, a pályázatok beérkezésének határidejét, a sorsolás időpontját minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban vagy személyesen közzétettek határozzák meg.

6. A NYERTES PÁLYÁZATOK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNYEK ÉS AZOK ÁTVÉTELE

6.1. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat lehet nyertes, a játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat részt vesz a sorsoláson, a fentiek szerint.

6.2. A sorsolás módját a minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban vagy személyesen közzétettek határozzák meg (lehet ez véletlen függvény használata, szubjektív szervezői döntés).

6.3. A nyertesek számát minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban vagy személyesen közzétettek határozzák meg.

6.4. A Szervező a sorsolást követően a közösségi oldalon küldött üzenettel, kommentel vagy emaillel vagy személyesen értesíti a sorsolás nyertesét, valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremények átvételének részleteiről.

6.6. Nyeremények
A nyeremények számát és típusát minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post- ban vagy személyesen közzétettek határozzák meg.

Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.

6.7. A nyeremények kézbesítése, átvétele.

Szervező a Pályázó közösségi profiljára küldött üzenettel vagy email-ben vagy személyesen legfeljebb kétszer kísérli meg az értesítést. A Pályázó vállalja, hogy nyertessége esetén jogosultságát igazolja, és együttműködik a Szervezővel.

6.8. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó a nyereményét az erre megadott határidőn belül nem venné át, vagy a nyeremény átadása a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul (hibás, valótlan személyes adatok, sikertelen kapcsolatfelvétel, nem veszi át a küldeményt a címzett stb.), úgy a nyeremény a rendezvény elteltét követően nem illeti meg a nyertes Pályázót.

6.9. A Pályázó téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁS JOGÁNAK KIKÖTÉSE

7.1. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek, azaz:

  • a játékban a 8. pontban meghatározott kizárt Pályázó vesz részt,
  • a Pályázó pályázata nem felel meg a 4. pontban írtaknak,
  • kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Pályázó manipulált, meghamisított módon nyújt be pályázatot.

7.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal a játék során, úgy a játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Pályázót kizárhatja a játékból.

8. A JÁTÉKBÓL KIZÁRTAK KÖRE

8.1. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerinti, közeli hozzátartozó fogalma alá eső személyek).

8.2. Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy a hatókörén kívül eső eseményekből erednek. A Szervező nem vonható felelősségre a hatókörén kívül eső egyéb technikai zavarokért sem. (pl.: a Facebook, Instagram, TikTok közösségi oldal működési zavaraiért)

9.2. Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által elfogadott szabályok megszegésével összefüggő események miatt.

9.3. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét. A felelősség kizárása nem vonatkozik a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglalt adatkezelői felelősségre.

10. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS

10.1. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. (pl.: bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését.)

Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).

10.2. Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi pályázót a játékkal kapcsolatban.

10.3. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Pályázó kizárását vonhatja maga után.

11. EGYÉB FELTÉTELEK, KÖLTSÉGVISELÉS A NYEREMÉNNYEL KAPCSOLATBAN

11.1. A nyeremény nem átruházható.

11.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben a Pályázó oldaláról felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik.

11.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

11.4. A nyereményre vonatkozó szavatossági jogokról a Szervező a nyeremény átadásával egyidejűleg tájékoztatást ad.

11.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior bekövetkezésekor.

11.6. Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.