1. A nyereményjáték elnevezése

A nyereményjáték elnevezését minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post- ban, bejegyzésben, közzétettek határozzák meg.

2. A játék szervezője

2.1. A játék szervezője a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26., cégjegyzékszáma: 09-09-013671, adószáma: 21454167-2-09), a továbbiakban: Szervező.

A játékok a Facebook.com, Instagram vagy TikTok online közösségi platforok felületén kerülnek lebonyolításra, de abban sem szervezőként sem lebonyolítóként nem vesz résznek a Facebook és Intagram, illetve az azt üzemeltető Meta Platform Ireland Ltd., valamint a TikTok és az azt üzemeltető TikTok Pte.Ltd., ezen szolgáltatók a nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem viselnek.

3. A játékban részt vevők körének meghatározása

3.1. A játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – azon természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, aki a nyereményjáték időtartama alatt a Szervező közösségi oldalán közzétett, nyereményjátékban való részvételre felhívó posztban meghatározott feltételeknek eleget tesz (ez lehet az oldal követése, hozzászólás a bejegyzéshez, a bejegyzés kedvelése). Ezzel a játékban való részvételre érvényes pályázatot (továbbiakban: Pályázat; 4.4. pont.) nyújt be.

4. A játékban való részvétel, pályázat

4.1. A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a 3. fejezetben írtaknak megfelelnek és a 4.4.1. pontban írtak szerint az adott nyereményjáték post-jában meghatározott időtartama alatt pályáznak.

4.2. Pályázó akkor tud érvényesen részt venni a játékban, ha a Facebook közösségi média platformon valós adataival regisztrált profilja használatával pályázik.

4.4. A Pályázat

4.4.1. Pályázat: a Pályázó a Szervező közösségi oldalán közzétett, nyereményjátékban való részvételre felhívó posztban feltett kérdésre a poszthoz hozzászólás formájában válaszol és/vagy kedveli a posztot és/vagy követi a megadott oldalt.

4.4.2. A fentieket a játék adott post-ban meghirdetett időtartama alatt hajthatja végre érvényesen a Pályázó.

4.4.3. Az érvényes pályázattal Pályázó részt vesz a nyeremény-sorsoláson.

4.4.4. Ugyanazon Pályázó csak egy érvényes pályázatot hajthat végre.
Ha ugyanazon személy több Facebook profillal pályázik, szintén csak egy pályázata érvényes.

4.4.5. A nyeremény sorsoláson minden érvényes pályázat részt vesz.

5. A játék időtartama

5.1. A játék időtartamát, a pályázatok beérkezésének határidejét, a sorsolás időpontját minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban közzétettek határozzák meg.

6. A nyertes pályázatok, sorsolás, a nyeremények és azok átvétele

6.1. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat lehet nyertes, a játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat részt vesz a sorsoláson, a fentiek szerint.

6.2. A sorsolás módját a minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban közzétettek határozzák meg (lehet ez véletlen függvény használata, szubjektív szervezői döntés).

6.3. A nyertesek számát minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post-ban közzétettek határozzák meg.

6.4. A Szervező a sorsolást követően a közösségi oldalon küldött üzenettel, kommentel vagy emaillel, értesíti a sorsolás nyertesét, valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremények átvételének részleteiről.

6.6. Nyeremények
A nyeremények számát és típusát minden esetben az adott és aktuális nyereményjáték post- ban közzétettek határozzák meg.

Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.

6.7. A nyeremények kézbesítése, átvétele.

Szervező a Pályázó közösségi profiljára küldött üzenettel legfeljebb kétszer kísérli meg az értesítést. A Pályázó vállalja, hogy nyertessége esetén jogosultságát igazolja, és együttműködik a Szervezővel.

6.8. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó a nyereményét az erre megadott határidőn belül nem venné át, vagy a nyeremény átadása a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul (hibás, valótlan személyes adatok, sikertelen kapcsolatfelvétel, nem veszi át a küldeményt a címzett stb.), úgy a nyeremény a rendezvény elteltét követően nem illeti meg a nyertes Pályázót.

6.9. A Pályázó téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. Érvénytelenné nyilvánítás jogának kikötése

7.1. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek, azaz:

  • a játékban a 8. pontban meghatározott kizárt Pályázó vesz részt,
  • a Pályázó pályázata nem felel meg a 4. pontban írtaknak,
  • kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Pályázó manipulált, meghamisított módon nyújt be pályázatot.

7.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal a játék során, úgy a játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Pályázót kizárhatja a játékból.

8. A játékból kizártak köre

8.1. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerinti, közeli hozzátartozó fogalma alá eső személyek).

8.2. Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

9. Felelősség kizárása

9.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy a hatókörén kívül eső internethálózati szolgáltatás kieséséből erednek. A Szervező nem vonható felelősségre a hatókörén kívül eső egyéb technikai zavarokért sem, és a Facebook közösségi oldal működési zavaraiért sem.

9.2. Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által elfogadott szabályok megszegésével összefüggő események miatt.

9.3. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét. A felelősség kizárása nem vonatkozik a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglalt adatkezelői felelősségre.

10. A játékból történő kizárás

10.1. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését.

Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).

10.2. Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi pályázót a játékkal kapcsolatban.

10.3. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Pályázó kizárását vonhatja maga után.

11. Egyéb feltételek, költségviselés a nyereménnyel kapcsolatban

11.1. A nyeremény nem átruházható.

11.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben a Pályázó oldaláról felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik.

11.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

11.4. A nyereményre vonatkozó szavatossági jogokról a Szervező a nyeremény átadásával egyidejűleg tájékoztatást ad.

11.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior bekövetkezésekor.

11.6. Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.